Urok detali sztukateryjnych - o elewacjach i wnętrzach - Gzymsy styropianowe

Dodane: 04-07-2016 14:24
Urok detali sztukateryjnych - o elewacjach i wnÄ™trzach - Gzymsy styropianowe ¼ dekoracyjnÄ… (rozczÅ‚onkowuje Å›cianÄ™). Może stanowić część obramienia otworów okiennych, drzwiowych lub bramnych. W starożytnoÅ›ci pilastry wystÄ™powaÅ‚y dużo rzadziej niż półkolumny i używane byÅ‚y głównie w architekturze rzymskiej. Podobnie jak kolumna skÅ‚ada siÄ™ z gÅ‚owicy (najczęściej w którymÅ› z klasycznych porzÄ…dków), gÅ‚adkiego lub kanelowanego trzonu oraz czasami z bazy i cokoÅ‚u. Stosowano również pilastry zwielokrotnione, uÅ‚ożone w tzw. wiÄ…zkÄ™ ? tworzyÅ‚y jÄ… naÅ‚ożone na siebie, coraz węższe pilastry.ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/PilasterDefinicja gzymsówGzyms ? element architektoniczny w postaci poziomej listwy wystajÄ…cej przed lico muru, która chroni elewacjÄ™ budynku przed Å›ciekajÄ…cÄ… wodÄ… deszczowÄ…. Nierzadko peÅ‚ni też funkcjÄ™ ozdobnÄ…. W tym ostatnim przypadku gzyms tworzyć może kilka profilowanych listew z dodatkowymi ozdobami umieszczonymi nad lub pod listwami. Gzyms (geison) w architekturze starożytnej Grecji i Rzymu byÅ‚ jednym z elementów belkowania. ChroniÅ‚ fryzy i koronowaÅ‚ caÅ‚e belkowanie. DziÅ› wykonuje siÄ™ w budownictwie gzymsy o formach zupeÅ‚nie prostych i Å›ciÅ›le funkcjonalnych. PodziaÅ‚ gzymsów: zewnÄ™trzne, wÅ›ród których wyróżnia siÄ™: główne (koronujÄ…ce, wieÅ„czÄ…ce) ? wieÅ„czÄ… Å›cianÄ™ budowli, cokoÅ‚owe ? oddzielajÄ… cokół od lica muru, dziaÅ‚owe (miÄ™dzypiÄ™trowe) ? dzielÄ… pÅ‚aszczyznÄ™ Å›ciany podkreÅ›lajÄ…c poziomy poszczególnych kondygnacji, nadokienne ? gzymsy przerywane, znajdujÄ…ce siÄ™ nad otworami okiennymi, zazwyczaj powielajÄ…ce ich szerokość, podokienne ? gzymsy ciÄ…gÅ‚e, przebiegajÄ…ce pod wszystkimi oknami danej kondygnacji, parapetowe ? gzymsy przerywane, znajdujÄ…ce siÄ™ pod otworami okiennymi, zazwyczaj powielajÄ…ce ich szerokość, naddrzwiowe (nadportalowe) ? znajdujÄ…ce siÄ™ nad otworami drzwiowymi, oraz wewnÄ™trzne, które zdobiÄ… Å›ciany, kominki, piece i sprzÄ™ty. ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/GzymsRemont elewacji w kamienicyRemont starej architektury to wyzwanie. CzÄ™sto przeprowadza siÄ™ krzywdzÄ…cÄ… termodernizacjÄ™, która zasÅ‚ania oryginalne zdobienia w tynku. Aby nie zniszczyć charakteru budynku, ale jednoczeÅ›nie zwiÄ™kszyć komfort życia mieszkaÅ„ców, można za pomocÄ… zewnÄ™trznej sztukaterii odtworzyć część zdobieÅ„. Warto zadbać o detale, ponieważ to one cieszÄ… oko i stanowiÄ… również dziedzictwo kulturowe. Dobrze przeprowadzony remont elewacji może odÅ›wieżyć piÄ™kno oryginalnej architektury, zamiast je niszczyć, chowajÄ…c pod ordynarnym styropianem. Takich bÅ‚Ä™dów nie da siÄ™ już później cofnąć, dlatego trzeba podjąć dobrÄ… decyzjÄ™ na etapie planowania remontu.